كوبون خصم نون - عروض ميجا لمدة 24 ساعة .coupon { text-align: center; max-width: 200px; background: white; padding: 10px 20px; font-size: 30px; font-weight: bold; border: 4px dashed #000000; margin: 0 auto; margin-bottom: 20px; } button.button { max-width: 280px; font-size: 28px; padding: 13px 20px; min-width: 250px; background: red; color: white; border: none; border-radius: 10px; margin: 0 auto; } .banner { max-width: 780px; margin-bottom: 0px; background: none; margin-bottom: 20px; flex: 100%; max-width: 100%; } .wunit { text-align: center; padding-bottom: 20px; border: 2px dashed #000000; margin-bottom: -2px; background: yellow; /* margin-left: -2px; */ } img.logo { max-width: 250px; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px; background: png; } p.mainp { font-size: 22px; font-weight: bold; } p { font-size: 18px; font-weight: bold; } .codecont{ font-size:0px; } .noon{ background: #ffffff; } .noon .logo { max-width: 200px; margin-bottom: 0px; background: none; margin-bottom: -0px; } .sivvi { background: yellow; } .ae { background: yellow; } .hm { background: yellow; } .we { background: yellow; } .bbw { background: yellow; } .namshi { background: yellow; } .privacylink { text-align: center; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; } @media only screen and (max-width: 480px) { button.button { padding: 10px 10px; font-size: 17px; max-width: 100px; min-width: 165px; } img.logo { max-width: 120px; } } @media only screen and (max-width: 375px) { button.button { font-size: 13px; max-width: 140px; min-width: 140px; padding: 10px 0px; } }

عروض نهاية العام 2022

كود خصم 10% على منتجات نون

KSA100

وفر 10% خصم مع الكود


وفر 10% خصم مع الكود


وفر 10% خصم مع الكود


وفر 10% خصم مع الكود


وفر 10% خصم مع الكود


وفر 10% خصم مع الكود

<!-- --> var getUrlParameter = function getUrlParameter(sParam) { var sPageURL = window.location.search.substring(1), sURLVariables = sPageURL.split('&'), sParameterName, i; for (i = 0; i < sURLVariables.length; i++) { sParameterName = sURLVariables[i].split('='); if (sParameterName[0] === sParam) { return typeof sParameterName[1] === undefined ? true : decodeURIComponent(sParameterName[1]); } } return false; }; function copyDivToClipboard(classname) { var range = document.createRange(); range.selectNode(document.getElementsByClassName(classname)[0]); window.getSelection().removeAllRanges(); window.getSelection().addRange(range); document.execCommand("copy") } var code = getUrlParameter('code'); var country = getUrlParameter('country'); if (code != false){ $(".maincode").text(code) } var dest_one = "https://www.noon.com/saudi-ar" var dest_two = "https://www.noon.com/saudi-ar/audio-video" var dest_three = "https://www.noon.com/saudi-ar/home-kitchen" var dest_four = "https://www.noon.com/saudi-ar/laptops" var dest_five = "https://www.noon.com/saudi-ar/electronics" var dest_six = "https://www.noon.com/saudi-ar/fashion-men" var dest_seven = "https://www.noon.com/saudi-ar/fashion-women" if (country == "saudi-en"){ dest_one = "https://www.noon.com/saudi-en" dest_two = "https://www.noon.com/saudi-en/audio-video" dest_three = "https://www.noon.com/saudi-en/home-kitchen" dest_four = "https://www.noon.com/saudi-en/laptops" dest_five = "https://www.noon.com/saudi-en/electronics" dest_six = "https://www.noon.com/saudi-en/fashion-men" dest_seven = "https://www.noon.com/saudi-en/fashion-women" } $(".subbutton").click(function(){ var name = $(this).data('dest') var destination = window[name]; copyDivToClipboard(name) alert("تم نسخ الكود..اضغط للتحويل الى المتجر") window.open(destination,"_self") }) $("#main").click(function(){ var destination = dest_one copyDivToClipboard("maincode") alert("تم نسخ كود الخصم..اضغط للتحويل الى المتجر") window.open(destination,"_self") })

Registration complete !

Show

Reset your password

Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Check your e-mail for the confirmation link.

Close